Masz pytanie?

Split payment wskazany na fakturze czasem można zignorować

 Zdaniem administracji skarbowej na fakturze można umieścić dopisek o obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności tzw. split paymentu, nawet jeśli dana transakcja nie musi być nim objęta. Jeśli odbiorca otrzyma taki dokument, płatności nie musi dzielić. Według ekspertów ta odpowiedź to przykład całkowitego wypaczenia sensu wydawania interpretacji podatkowych.

Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 lipca br., nr 0111-KDIB3-1.4012.319.2020.1.KO, dotyczyła kwestii, czy informację o obowiązku stosowania podzielonej płatności należy wpisywać wyłącznie w sytuacji, gdy taki obowiązek wynika z uregulowań ustawy, czy też można ją wpisywać na każdej fakturze także w sytuacji gdy takiego obowiązku ustawowego nie ma.

Organ podatkowy przypomniał w niej, że obowiązek bezwzględnego stosowania mechanizmu podzielonej płatności wprowadzony przepisami obowiązującymi od 1 listopada 2019 r. dotyczy wyłącznie konkretnych towarów i usług enumeratywnie wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy. Podkreślił też, że art. 108a ust. 1a ustawy, wprowadza obowiązek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności przy regulowaniu należności z faktury, w której wartość sprzedaży brutto przekracza 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty.

Niejasne tłumaczenia fiskusa

Dyrektor KIS wskazał, że faktura dotycząca transakcji objętej obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności powinna zawierać wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”. Oznaczenie takie stanowi informację dla nabywcy, że dana faktura, z uwagi na przedmiot transakcji, jak i kwotę, powinna zostać zapłacona z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Fiskus zgubił się w przemyśleniach

Dyrektor KIS, odnosząc się do meritum postawionego przez wnioskodawcę pytania, wskazał: „Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że „wpisywanie na każdej fakturze zapisu: „mechanizm podzielonej płatności”, niezależnie od tego czy faktura jest wystawiana za usługi podlegające pod obowiązkowy split payment czy też nie oraz niezależnie od podmiotu, któremu wystawiana jest faktura jest praktyką prawidłową”, jest nieprawidłowe.”

- Wobec tego, według opinii KIS, nie jest prawidłowe wpisywanie na każdej fakturze (jak leci) tego „mechanizmu podzielonej płatności”, ale wystarczy przeczytać kolejne dwa zdania tej interpretacji, aby trochę się pogubić – zwraca uwagę ekspert. Wynika z nich, że gdy „na fakturze umieszczono adnotację „mechanizm podzielonej płatności” mimo, że takiego obowiązku ustawowego nie ma, należy zauważyć, że przepisy regulujące zakres danych na fakturze określają elementy konieczne do zamieszczenia. Podatnik może oprócz tych elementów zamieścić również inne informacje, co nie stanowi naruszenia przepisów dotyczących wystawienia faktur.”

Problem split paymentu nie bez znaczenia

Problem rozliczania transakcji metodą podzielonej płatności nie jest bez znaczenia. Na podstawie art. 15d ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT, od 1 stycznia 2020 r., dla uznania wydatku udokumentowanego fakturą zawierającą klauzulę „mechanizm podzielonej płatności” za koszt podatkowy - konieczne jest dokonane zapłaty w sposób zgodny z regulacjami zawartymi w art. 108a ust. 1a ustawy o podatku od towarów i usług w jego brzmieniu obowiązującym od 1 listopada 2019 r. Chodzi tu właśnie o mechanizm podzielonej płatności.

Split payment tam, gdzie go nie trzeba

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 15 listopada ubiegłego roku, nr 0111-KDIB1-1.4010.387.2019.1.SG, wyjaśnił, że mimo oznaczenia faktury VAT klauzulą „mechanizm podzielonej płatności”, w sytuacji w której okaże się, że kupione towary lub usługi nie są wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, stosowanie mechanizmu podzielonej płatności nie będzie konieczne. W takim przypadku przepisy o wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów nie będą miały zastosowania.

Kiedy stosować obowiązkowy split payment?

Przypomnijmy, split payment od 1 listopada br. jest obowiązkowy dla faktur powyżej 15 tys. zł brutto, które dotyczą tzw. towarów i usług wrażliwych. Chodzi w szczególności o przypadki płatności za:

- paliwa,
- stal, wyroby stalowe,
- złom, odpady,
- metale szlachetne (np. złoto, srebro) i nieszlachetne (np. miedź),
- folię stretch,
- tablety, smartfony, konsole,
- usługi budowlane,
- części i akcesoria do pojazdów silnikowych,
- węgiel i produkty węglowe,
- maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części i akcesoria.


Pełny wykaz jest wskazany w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

  • Dodaj link do:
  • facebook.com
Newsletter